2015(e)ko ekainaren 4(a), osteguna

Otoitzaldia Angelun "Bakea zuekin ! La Paix soit avec vous !" - Temps de prière à l'église de La Trinité à Anglet le 29 mai 2015
ANGELU TRINITATEko ELIZAN    2015-05-29

ATXIK BERRITUZ kristau Kolektiboa sortu zen 2012ko azaroan, Aiete-ko Nazioarteko Konferentziaren urteburukari, Konferentziak eta ETA erakundeak hartu erabaki historioak bakeari zabaldu bideari jarraipen bat emaiteko gogoarekin.
ATXIK BERRITUZ Kolektiboaren ekimena (edo iniziatiba), gizarte zibilak bake prozesuaz jabetzeko daraman dinamikan kokatzen da. Alabaina, gure ustea da kristau erkidegoak, gizarte zibilaren partalier denaz geroz, baduela berariazko ekarpena egiteko prozesu hau aintzinarazteko.
Gure egitatea, erronka edo estrategia politiko guziei begira, mendekotasunik gabekoa da; eta debekatzen diogu gure buruari presunen edo gertakarien ebaluazio moralean sartzea.
Gure egikundearen helburua da hautsi lokarria ber-lotzea, gatazka aldian eta hunen ondorioz jarri hisia ezabatzeko asmoz. Hori du erran nahi "Adiskidetzea"k (beharbada hobe litaike "ber-lokarritzea" erraitea): ez da zentzuzkoa, alabaina, atzoko etsaiak gaur batzuk bertzeen besoetan eror daitezkeela pentsatzea. Hala ere, xedea da harremana ber-abiaraztea, hisia haizatzeko.
Gauzak argitzeko, gure inguruan zonbaitetan entzuten diren bi baieztapenetarik abiatu nahi nuke. Lehena: « Bakea ?... Bainan ez gaude gerlan !... », eta bigarrena: "Barka ezinezko gauzak egin izan dira !..."
Entzuten den lehen baieztapenak behartzen gaitu bakeaz dugun ikuspegia eta kontzeptua zehaztera.
Bakea ez da xoilik gerla-eza, ez eta ere gerlaren kontrarioa edo alderantzia. Bakea gerla-eza bezala definitzeak, bakea ikuskera eta mami huts, pasibo, osagabe eta urrunkor batera mugatzea da. Bakearen eremua ainitzez zabalagoa da, indarkeriaren eremua gerlarena baino ainitzez zabalagoa delako.
Bakea ez da ere indarkeri-eza, bainan bai indarkeriaren kontrarioa edo alderantzia. « Bakea ez da hitz bat, jarrera bat baizik » dio erran zahar anonimo batek.
Bakea aktibotasuna da, ez pasibotasuna. Eguneroko elkarrekintza guzietan pratikatzen den egaiamendua da.
Euskal gatazkaren kasuan, politikoek badute, bistan da, beren zeregina, eta hauen ganik etengabe exigitu behar dugu zinezko bakearen bidean engaia ditezen. Bainan guk, erantzunkizun politiko zuzenik ez dugunek, gure eginahalak egin behar ditugu gure esku dagona egiteko. Eta oroz gainetik norberaren esku dagona da bakeari buruzko BERE barne-jarrera lantzea.
ATXIK BERRITUZek proposatzen duena da lehen lehenik gure begirada aldatzea bai presuneri begira, bai iraganari begira: gure hizkera berezian, hori deitzen dugu "bihotz-berritzea". Azkenean, erronka da bizikidetza berri baten eraiketan eragile izaitea, elkarrizketaren bidez.
Hortarako, lehenik eta oroz gainetik kondutan hartu beharrak dira presunak, gizabanakoak, Presuna Bera; eta hau hurbilketa ahalik eta "orekatu" eta bidezkoan gatazkaren protagonista desberdineri dagokionez. Magalie Besse anderearen ahotik entzun ahal izan dugu: "bizi diren sufrimenduen alderako ezagupen ez-simetrikoa ainitzetan salatua da, mespretxu marka eta onartezinezko injustizia bezala hartua da."
Sufrimendua edozoin kolore politikoren gainetik doa, eta etzaigu sufrimendu bihirik arrotz gelditu behar. "Sufrimendu historia bakotxa, bakarra eta sakratua da; eta bakotxak, bakarra balitz bezala merezi du ezagupen eta arta" (Joxe Arregi euskal teologoa).
Jarrera egokia Samariarrarena da: zauritu bat ikusten du bide bazterrean. Ez da axolatzen nor den jakiteaz, nundik heldu den, zoin den haren erlijionea, zergatik aurkitzen den planta hortan... Ez ! Zauritua da, eta premiatsuena haren artatzea da ! Ez da bidetik baztertzen apeza edo lebitarra bezala, bainan zalditik jausten da eta zaurituaz kargu hartzen du.
Hori da gaur guri dagokigun eginbidea: zaurituetaz axola hartzea. Ezagutzen ditugu beharbada gure inguruan presuna edo familia "zaurituak". Proposatzen duguna da familia haueri eta beraien egoerari buruz begirada berri bat ekartzea, enpatiaz eta urrikiz eginiko begirada. Bakearen alde, dena hortarik hasten da, norberaren jarrera aldatzeatik.
Iritzi herrikoiak aurpegiratzen daukun beste baieztapena da: "Barka ezinezko gauzak egin izan dira !..."
Egia da euskal gatazkak ainitz biktima egin dituela: hilak, zaurituak... Zer jarrera hartu drama hoieri begira ?
Entzun dezagun Joxe Arregi euskal teologoak proposatzen duen hausnarketa Kain eta Abel-en Biblia pasartetik abiatuz.
Anaiari hitza ukatzetik dator hilketa. Anaiak anaiari hitza ukatzea, hiltzea bezala da.
Kontua hemen ez da errua, bainan bai erantzunkizuna.
HASIERAn irakurtzen dugu (4, 7): "Zuzen jokatzen baduzu, argituko zaizu aurpegia; bainan makur jokatzen baduzu, atean duzu bekatua, barrandan. Halere, menpera dezakezu."
Bestela erran'ta: ongia eginez argituko zaizu aurpegia. Eta zu gai zira ona izaiteko, gauza zira ongia egiteko. Hortan datza erantzunkizuna. Kontua ez da "errua" nork duen erabakitzea, bainan bai egin den zauria sendatzea, baita eragilearen zauria ere. Kontua ez da gaizkilea zigortzea, bainan bai arduratsu eta ongile izaiten laguntzea.
Jainkoak ez du Kain zigortzen, ez madarikatzen. Kontzientzia esnarazten dio, bere buruaz eta ekintza krudelaz ohartaraziz. Ez, ordea, burumakur eta larri bizi dadin, alderantziz baizik: bere duintasunaz jabetu dadin, bere buruarekiko konfiantza berreskura dezan, ongi egiteko gai izan dadin eta beldurrik gabe bideari jarrai diezaion, anaia hilaren eta anaia bizi guzien anaia bezala.
Hiltzailea hiltzea ez da bidezko. Ez da mendekioa zilegi. Ez du gaztiguak zentzurik. Erronka da nola ardietsi gaizkileak kalterik ez gehiago egitea, ongile bihurtzea, hiltzailea biziaren babesle izaitea.
Ordu da zibilizazioaren bidean urrats bat gehiago egin dezagun. Ez du kaltegilearen gaztiguak biktimaren zauria sendatzen, bainan bai ezagupen eta erreparazio sozialak (eta ekonomikoak, beharrez). Aski da ! Haiza dezagun gure baitarik mendeku gosea. Ordu da justizia gaztigatzailetik justizia berriztatzailera pasa gaiten.

Azken hitza hartzen dut iragan hilabetean Frantziako Apezpikuen Konferentziako "Justice et Paix" Batzordeak argitaratu aldizkaritik (Batzorde hunek bere Osoko Bilkuran errezebitu ditu gure Kolektiboko bi ordezkari): "Bakea ez soilik indarkeriaren amaiera. Kontua da gizarte berri bat eraikitzea, zointan alde guzietako biktimak eta indar eragileak "bizikidetza" berri baten protagonistak bihurtu behar diren. Bake prozesu hunen erronka soilik hauxe da: biktimen zauriak artatzea, historia Giza eskubideen eta Herri eskubideen ikuspegitik irakurtzea, presoeri justizia transizionala aplikatzea. Sufrimen oro artatu beharra dago, erantzunkizunak aitortuak izan behar dute, urratsak egiaztatuak !"

ATXIK BERRITUZen izenean
Peio Ospital
ANGLET - LA TRINITÉ  29-05-2015 

Le Collectif de chrétiens en Pays Basque «   ATXIK BERRITUZ   » [Tenir en (se) renouvelant] a été créé en novembre 2012, à la faveur de l'anniversaire de la Conférence Internationale d'Aiete, et la décision historique de l'ETA d'abandonner la lutte armée.
La démarche d’ATXIK BERRITUZ s'inscrit dans la dynamique d'appropriation du processus de paix par la société civile. Nous considérons, en effet, que la communauté chrétienne, pour autant qu'elle participe de la société civile, a une contribution spécifique à apporter dans l'évolution de ce processus.
Notre action est totalement indépendante de tout enjeu ou stratégie politiques et elle s’interdit tout jugement moral sur les personnes ou les événements. Elle vise à renouer le lien brisé en vue d'abolir la haine instaurée pendant le conflit et par les conséquences du conflit. C'est ça le sens de la "réconciliation": il serait bien sûr absurde d’imaginer que les ennemis d'hier puissent  tomber aujourd'hui dans les bras les uns des autres. Ce dont il s'agit c'est de travailler  à renouer la relation pour évacuer la haine.
Pour illustrer ce propos, je partirai de deux réflexions que nous entendons parfois autour de nous. La première c'est : « La Paix ?... Mais nous ne sommes pas en guerre... »  et la seconde: Des choses impardonnables ont été commises“. 
 La première de ces réflexions entendues nous conduit à préciser d’abord la vision et le concept que nous avons de la paix.
La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, ni même seulement le contraire ou l'inverse de la guerre. Définir la paix comme la non-guerre, revient à ne lui donner qu’un contenu vide, passif, incomplet et lointain. Or le champ de la paix est beaucoup plus vaste, car le champ de la violence est beaucoup plus vaste que celui de la guerre.
La paix n'est pas non plus la seule absence de violence, mais bien le contraire ou l'inverse de la violence.« La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement » dit un proverbe anonyme.
La paix n’est pas passive, elle est active. C'est un engagement qu'il nous est possible de pratiquer dans tous nos inter-échanges quotidiens.
Dans le cas du conflit basque, il y a, bien sûr, le rôle des politiques, et nous devons revendiquer sans cesse auprès d'eux qu'ils s'engagent sur la voie d'une paix authentique. Mais nous, qui n'avons sans doute  pas de responsabilité politique directe, nous devons nous efforcer de faire ce qui est en notre pouvoir. Et ce qui par-dessus tout est du pouvoir de chacun, c'est d'agir sur SA disposition intérieure à l'égard de la paix.
Ce que propose Atxik Berrituz c'est d'abord de changer notre regard à la fois sur les personnes et sur le passé: c'est ce que nous appelons dans notre langage la conversion. En définitive, l'enjeu (ou le défi) est de participer à créer un nouveau vivre-ensemble, mais par le dialogue.
Pour cela, il convient de considérer d'abord et avant tout les personnes, les individus, La Personne; et ceci dans une approche que nous souhaitons la plus "équilibrée" et équitable  possible auprès des différents protagonistes du conflit. Magalie Besse le rappelait lors d'une soirée organisée par Atxik Berrituz: "la dissymétrie de la reconnaissance des souffrances vécues est ainsi fréquemment dénoncée et perçue comme une marque de mépris et une injustice intolérables."
La souffrance dépasse toute couleur politique, et aucune souffrance  ne doit nous être étrangère. "Chaque histoire de souffrance est unique et sacrée, et chacune mérite reconnaissance et attention comme si elle était unique", nous dit le théologien basque Joxe Arregi.
La bonne attitude c'est celle du Samaritain: il voit un blessé au bord de la route. Il ne se pose pas la question de savoir qui il est, d'où il vient, quelle est sa religion, pourquoi il est dans cet état etc... Non ! Il est blessé, l'urgence c'est de le soigner ! Il ne fait pas de détour comme le prêtre ou le lévite, il descend de sa monture et prend en charge le blessé.
C'est là la tâche qui nous revient aujourd'hui: nous pencher sur les blessés. Nous connaissons peut-être autour de nous des personnes, des familles "blessées" par le conflit basque. Ce que nous proposons c'est d'abord de porter un regard nouveau sur ces personnes et leurs situations, un regard  fait d'empathie et de miséricorde. Pour la Paix, tout commence par là, par le changement d'attitude individuelle.
La deuxième réflexion que nous renvoie parfois le sens populaire, c'est: "des choses impardonnables ont été commises".
Il est vrai que le conflit basque a fait beaucoup de victimes: des morts, des blessés... Comment nous situer par rapport à tous ces drames ?
Je vous propose d’écouter cette réflexion du théologien basque Joxe Arregi, à partir du récit biblique de Caïn et Abel.
Le meurtre est la conséquence du refus au frère (à l'autre) de la parole. Qu'un frère nie à son frère le droit à la parole revient à tuer ce dernier.
            La question ici est non pas celle de la culpabilité, mais celle de la responsabilité.
Nous lisons dans la Genèse: « Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte: son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le! » (Genèse 4:6-7). Autrement dit : C'est en faisant le bien que ton visage s'éclairera. Et tu es apte à être bon, tu es apte à faire le bien. C'est là que se situe la responsabilité. La question n'est pas de s'acharner sur le coupable, mais bien de guérir les blessures causées, y compris la blessure de l'auteur lui-même.
Dieu ne punit pas Caïn, il ne le maudit pas. Il éveille sa conscience en le renvoyant à lui-même et à la cruauté de l'acte. Et ceci non pas pour qu'il vive définitivement accablé et écrasé, tout au contraire : pour qu'il se réapproprie sa propre dignité, qu'il reprenne confiance en lui-même et qu'il devienne apte à faire le bien et à poursuivre sa route, comme frère du frère mort et de tous les frères vivants.
Tuer le meurtrier n'est pas équitable. La vengeance n'est pas légitime. La punition n'a pas de sens. L'enjeu est de faire que le malfaiteur ne cause plus de tort, qu'il devienne bienfaiteur, que le meurtrier devienne protecteur de la vie.
Il est temps de franchir un pas dans la civilisation. Ce n’est pas le châtiment du responsable qui guérit la blessure de la victime, mais la reconnaissance et la réparation sociale (et économique, si nécessaire). Cela suffit. Extirpons de nous le désir de vengeance. Il est temps de passer de la justice punitive à la justice restauratrice.

J'emprunte, enfin,  la conclusion à l'article paru le mois dernier dans La Lettre de la Commission Justice et Paix de la Conférence Episcopale; cette Commission a reçu en Assemblée pleinière deux personnes de notre Collectif . "La Paix n'est pas que fin de la violence. Il s'agit de construire une nouvelle société où victimes de tous bords et auteurs de violences ont à devenir protagonistes d'un nouveau "vivre-ensemble". C'est là tout l'enjeu de ce processus de paix: panser les plaies des victimes, lire l'histoire sous le prisme des Droits de l'Homme et de ceux de chaque peuple à exister, appliquer une justice transitionnelle aux prisonniers.
Toute souffrance doit être traitée, les responsabilités reconnues, les pas vérifiés !"

Au nom d'ATXIK BERRITUZ
Peio Ospital

2015(e)ko apirilaren 16(a), osteguna

Frantziako Apezpikuen Batzordea Euskal Herriko bake prozesuaz jakinean - La Conférence des Évêques de France informée du processus de paix au Pays Basque


Atxik Berrituz taldeak Frantziako apezpikuen atea behin eta berriz jo ondoan irekitzea kausitu zuen joan den otsailaren 11an. Egun hartan biltzar nagusia egiten zuen Frantziako apezpikuen "Justice et Paix" Batzordeak errezibitu zituen Atxik Berrituz elkarteko bi kide : Mikel Epalza eta Gabi Mouesca. Oren eta erdiko solasaldia bururatzean Batzordeak bi orrialde eskaini zizkion Atxik Berrituzi,  hilabetero ateratzen duen aldizkarian. Aldizkari horren apirileko edizioa kausituko duzue loturiK hitza emanez : Amaia Aseginolasa, Gabriel Mouesca, Jean-Pierre Marin eta Mikel Epalzari.


L'association "Atxik Berrituz" (tenir en se renouvelant)  qui regroupe des chrétiens qui veulent accompagner le processus de paix en Pays Basque, a pu rencontrer la Commission justice et paix de la Conférence des Évêques de France, lors de sa réunion générale le 11 février dernier à Paris. La Commission a proposé aux deux représentants Gabriel Mouesca et Mikel Epalza de présenter la thématique de la paix en pays basque sur les deux pages centrales de sa revue mensuelle du mois d’avril 2015 avec  témoignages de Amaia Aseginolasa, femme de détenu basque, Jean-Pierre Marin, victime d'un attentat d'Iparretarrak.

http://justice-paix.cef.fr/spip.php?article546

Artikuluen itzulpena :

Justizia & Bakearen gutuna apirila 2015


Euskal Herria Bakean  bide  bat zaila eta ezin saihestuzkoa

Mikel Epalza aitarekin eta Gabriel Mouescarekin bildu ondoan justizia&bakeak hitza ematen die.

Lau urte atentaturik gabe
1959an hegoaldeko (Espainia) abertzale batzuek erakunde armatu bat sortzen dute, ETA Euskadi ta Askatasuna deitzen dena. 1936an J.A. Aguirrek zuzentzen zuen euskal gobernuaren eta Euskal Herriaren eskubideak zaindu zituzten euskal soldaduen semeak dira ETAren sortzaileak. 2011an, jendartearen ahotsari jaramon emanez, ETAk behin betiko ezetz erran dio bortizkeriari, eta baietz elkarrizketari. Keinu bat burutu du  indartsua eta unilaterala, eta zain dago Euskal Herria zuzentzen duten bi gobernuetatik batek (Espainia, Frantzia) bere armak errezibi ditzan. Euro-parlamentuak, ONU nazio Batuen Erakundeak, nazioarteko adituek, bake Nobel sariek sinesgarritasun osoa eman diote Euskal Herrian abiatua den bake bideari, hala nola Donostia-Aieten 2011ko urriaren 11an iragan zen nazioarteko konferentzian. Badu hamar urte pasa Iparretarrak, borroka armatua utzia duela iparraldean (Frantzia).
Baionatik Gernikara, mobilizazioak ez dira falta. 2014ean 150 000 presuna bildu zituen giza-kate bat osatu zen 120 kilometroko luzetasunean, bakearen eta erabakitzeko eskubidearen alde. Bortizkeriak sortzen duen ekintza/errepresioa/ekintza gurpil zoroaren ondotik, hona ziklo berri bat abiatzen dela : biziaren errespetua, aniztasun demokratikoaren onespena, begirunea biktima guztientzat. Falta dena da boteredunek parada hori eskutan har dezaten bake prozesua ontzat emanez argi eta garbiak diren keinuen bidez. Paradoxikoki Madril eta Paris ez dira mugitzen.

Sufrimenduak oro kontuan hartu
1960etik 2013raino euskal gatazkak 1061 hil eragin ditu, 817 hildako eta zaurituak 2300 eta 2600 artean ETAren eskutik, 94 hildako eta 746 zauritu segurtasun indarren eskutik. Euskaldunen kontra aritu diren indar paramilitarrek (bereziki Frantzian, Batallon vasco-espagnol eta GAL) 73 hildako eta 426 zauritu eragin dituzte. Horri gehitu behar zaizkio 77 erailketa  noren eskutik diren ez baita ezaguna. Hor dira ere Espainiako segurtasun indarrek burutu tortura kasuak, 5000 eta 10 000 artean. Erronka ez da txikia, aiherkundeak gainditu elkarrekin bizitzeko.

480 euskal preso politiko
Horietan 97 Frantzian. Gutxiz gehienak etxetik 800 kilometro baino urrunago dira. Errana dute, bederazka bai eta euskal preso politikoen kolektiboak ere, deliberatuak direla ez-bortizkeria aktiboaren bidean aurrera joatera. Euro justizia gorteak oroitarazten du preso edonori giza eskubideak bete behar zaizkiola. Bide horretan bakeak behar du ere presondegietan sartu : presoak etxera hurbildu, eritasun handia jasaten dutenak eta gaztigua betea dutenak askatu, presondegien kudeaketan  gizalegeak sartu.

Bakea ez da bortizkeriaren gelditzea bakarrik
Jendarte berri bat eraikitzea da kontua, non biktimak eta alde guztietako bortizkerien egileak elkar-bizitza berriaren protagonista izanen dituena. Hori da bake prozesuaren erronka nagusia, biktimen zauriak eztitu, historia irakurri giza eskubideak eta herri  bakoitzarenak begien aurrean edukiz, , presoei justizia trantsizionala bermatu. Sufrimendu oro behar da landu, erantzukizunak ezagutu, aurrera-pausoak egiaztatu.

Deia kargudun politikoei eta Elizari
Bideragarri izateko bake-prozesu horrek ez du alde batean geratu behar. Frantses eta Espainol gobernuek logiziala aldatu behar dute. Lehenagoko terrorismoaren logizialaren arabera ez da terroristekin mintzatu behar ! bakearen logizialarekin “terrorista” horiek onartuak dira bake bideratzaile bezala. horrela ekarriak izan ziren bezala denboran, Nelson Mandela hego Afrikan, Gerry Adams Irlandan ; bake logizial horretan atzoko etsaiak elkarrekin hitz egitera deituak dira, bidean berriz elkarrekin ibiltzea pentsatzen hasteko.
Kristauak erregularki elkartzen dira euskal elizbarrutietan, hala nola Baionakoan, bake prozesua bultzatzeko, otoitzaldiak eta ere, biktimen eta atentatu egileen topaketak antolatzeko. Gizatasun kontuetan aditua den Eliza ez da taula gainean kokatua den irakaspen emailea, bere baitan dauka  gatazka hori bete betean, eta bake bideratzaileen aldean ba dabil, indar kolektibo horri bere partea ekarriz. Sentsu horretan da euskal ordezkaritza bat Frantziako Justizia&bakea batzordean errezibitua izan.. Euskal jendarteak sustapen keinuak igurikitzen ditu Elizen partetik, espero du ere  Vatikanoaren esku-sartze bat gobernu zibilak parada historiko horretaz jabetu daitezen.

Atxik Berrituz taldeko Mikel Epalza

Lekukotasunak

Amaia Aseguinolaza, euskal preso baten andrea, Baionan katekista.
"Nere lehen sineste sendoa da sortu naizen lurrekoa eta alderdietarik haratago batzen gaituen hizkuntzakoa naizelako sentimendua. Familia da lehen. Frankismoaren ondorioak ezagutu ditut: hortik sortu injustiziek asaldatu naute eta nehoren ganik agindurik hartu gabe mobilizatzera lehiatu naute. Bizitzaren nahigabeek adikortasuna, partaliertasuna, MAITASUNAren eta DOHAINTASUNAren aldeko sentiberatasuna erakatsi dautate. Erbesteratua izan naiz, preso sartua. Preso baten andrea naiz eta preso baten haurren ama. Ezin suntsituzko fedeaz beterik nago, otoitzaz hazi su sakratuaz, nere baitako jainkozko egongiaren pozaz. Fede horrek nere haurrak hazten lagundu nau beren aitaren duintasunaren aldeko errespetua komunikatuz, berdin beren askatasun propioaren aldeko errespetua.
Nere bizi ibilbidean ikasi dut gizon-emazteek behar dutela elgar aditu, elgar ezagutu eta elgarren artean bakea egin. Nere izaite osoaz engaiatu naiz askatasuna haragitzera, arrazakeriari, harrokeriari, botere-goseari, bekaizkeriari, mendekueri uko eginez. Euskal herrian sortu emazte gisa engaiaturik nago kolektibo gizakor hortan, sinesten dut bake prozesuak bideratu nahi duen ELKARKIDETZAn."

Gabriel Mouesca, Iparretarrak erakundeko kide ohia.
Nere gaztaroan, Iparretarrak erakunde politiko-militarraren kide izan naiz. Bortizkeria erabili dut. Horregatik nere biziko 17 urte presondegian eraman ditut. Gaur egun, historiaren haizeak Euskal Herriko gatazkaren konponbidearen alde jotzen du. Oro deituak gira bake prozesuaren eragile izaitera, bakotxaren iragana dena delakoa izanik, etiketa politiko guzien gainetik. Urte bat du neskatto baten aita naizela: nere begiak haren gainean pausatzen diren aldi oro, ezinbestez opa diot bortizkeriarik gabeko mundu batean bizitzea. Izan ere indarkeria ezagutu dut, sortutako indarkeria edota jasana. Nere haragian bizi izan dut haurridetasun urratuaren esperientzia adierazkaitza. Gaur egun, harreman bortitzeri uko egiten dion etorkizuna bideratzeko xede bizia dut. Hori zor diotet – diotegu – ondoko belaunaldieri. Horregatik Giza eskubideen errespetuaren alde lehiatzen naiz, hauetan barne direlarik euskal presoen eskubide guziak; ahalegintzen naiz ere Euskal herriarekiko zerbait lokarri duten presunak bake bide hori sustenga dezaten.

Jean-Pierre Marin, atentatu baten biktima.
Euskalduna naiz, arrantzale familia batean sortua, Ondarribiatik Sokoara etorria. Iparretarrakeko norbaitek erabaki du, abisurik eta auzirik gabe, gaztigatua izan behar nintzela. Zertaz gaztigatua ? Golfeko lehiaketak antolatzeagatik eta kanpotar jende bati Euskal Herria ezagutarazteagatik ? 1992ko apirilean, goizeko hiruretan, lehergailu batek eztanda egin zuen nere etxean, 10 urte azpitiko lau haur, nere andrea eta nihaur etxean ginaudelarik. Mirakuilua da hilik ez baita izan. Kalte handiak bai, eta lau haur beldurrez orroaz, traumatizatuak. Haurren gurasoeri esker, bereziki errienta eta haren andreari esker, gau hartako oroitzapenak nola edo hala haizatu dituzte.
Hogoi urte geroago, historia ber-azaleratzen da gogo oneko presuna zonbaitek antolatu elgarretaratze baten bidez. Hor, lehergailuak jarri izan dituen mutil baten ezagutza egiten dut, eta  hainbat urte presondegi egin dituen beste batena ere. Luzaz elgarren artean hitzegin dugu; ez gaude denetan ados. Zer erran hogoi urte geroago ? Sekula ez da ahanzten, soilik memoria xoko batean gordetzen dira gauza horiek, ez idekitzea artoski saihesten den tiraderetan. Tiradera elgarretaratze egun hortan ber-idekia izan da. Atentatu bat jasan duten presunentzat, hiru aukera daude. Mendekioa: bainan ez du azkenik eta beti berriz haste da. Ezaxoltasuna. Elkarrizketaren bidez gauzatzen den konponketa baten bilaketa, eta, beharbada, barkamenaren bidez: hunek ondoko belaunaldientzat arazoa ezabatzeko abaintaila du. Aterabide hunen aldeko apustua egin dut alderdi biak zintzoak izaitekotan, nehoiz ahantzi gabe hizketatzeko bi izan behar direla.

Mikel Epalza, Baionako elizbarruriko apeza.
Bake prozesua bizi dut gizartearentzat eta presunentzat erronka nagusi bat bezala, bihotzak eta eskuak desarmatzeko dei bat bezala, Ebanjelioa bizitzeko aukera bat bezala ! Nere lau aitaxi-amatxiak euskal errefuxiatu politikoak ziren eta Baiona ondoan ehortziak izan dira beren herria berrikusi gabe. Nere aita Franco-k hiltzera kondenatu zuen eta azkenean askatu. 42 urte huntan apez izanik, mugaz bi aldetako hainbat euskal militante belaunaldi lagundu ditut. Hainbeste urtetako sufrimendua jasanik, uros gaude, euskal elizbarrutietako hainbat laiko eta apezekin, egun berri hau altxarazteagatik, duintasuna, justizia, gizatasun, adiskidetze hitzez bakea idazten den eguna. Jarrai dezagun hain igurikatua dagon Jesu Kristo guzien haurrideari leial dagon Elizaren orrialde hori idazten !

Kofi Anann, Gerry Adams, Pierre Joxe. Aieteko Adierazpena, 2011ko urriaren 11an.
"Gure esperientziak erakatsi dauku bakearen aldeko zinezko parada bat sortzen denean, huni lotu behar dela. Herri huntako kideen eta beraien ordezkari politikoen artean euskal gatazka elkarrizketa bidez eta indarkeriari uko ekinez konpontzeko xedea handituz joan ondoan, parada sortu da. Sinesten dugu 50 urtez goragoko indarkeriari bukaera emaiteko parada badagola gaur egun, bake zuzen eta iraunkorra bideratzeko."

2015(e)ko otsailaren 16(a), astelehena

" Nor da nere lagun hurkoa ? Qui est mon prochain ?"


À la demande du collectif de Chrétiens pour la paix au Pays basque Atxik berrituz, la paroisse saint Pierre de l’Océan – Saint Jean de Luz a organisé un temps de prière pour la paix au Pays Basque et dans le monde le 6 février 2015 en la chapelle de la Sainte Famille d’Urdazuri. Une belle assemblée s’est retrouvée pour prier et méditer à partir de la parabole du bon Samaritain de l’évangile de saint Luc 10, 25-37.

ENTZUN HEMEN OTOITZALDIA

ECOUTER ICI LA VEILLÉE DE PRIÈRE
MOT D'ACCUEIL DE L'ABBÉ DOMINIQUE ERRECART

Guzieri agur bero bat eskaintzen dautzuet hunat etorririk. Familia sainduari eskainia den kapera huntan elgarretaratzen gira bakearen alde otoitz egiteko. Biziaren ondotik, Bakea, Jainkoak emaiten dituen oparietarik hoberena da, bai-ta ere hauskorrenetarik. Hortako, ez gira sekulan aski izanen, dohain hori beti eta beti galdegiteko, ikusiz nola eta zoin aise gizonkiak ostikatzen duen. Horiek hola eta, ez ditugu halere eskuak alfertzerat eta gogoak lokartzerat utzi nahi: Hortako, gure gaurko otoitza baliosa da, gu baitan esperantzaren argiak beti eta beti argi ditzan elgarrekin eta bertze guziekin ditugun haremanak eta loturak.

Chers amis, soyez tous les bienvenus ce soir. En nous réunissant dans cette chapelle, nous-nous doutons bien que nous ne sommes pas dans un lieu tout à fait neutre. Ce lieu est d’abord un lieu de prière, et c’est bien ce que nous-nous apprêtons à faire ensemble. Et, ce soir, notre prière aura une coloration particulière puisqu’elle sera orientée vers la paix: Nous demanderons à Dieu, source et accomplissement de Paix, qu’il nous aide tous et chacun à accueillir sa paix, pour progresser dans les chemins de fraternité, entre nous, dans nos familles et nos relations habituelles de voisinage, de travail, de loisirs, et aussi, plus largement, au Pays basque où a été entamé un processus de paix après près de 40 années de violences, d’attentats et de crimes. Sans oublier toutes les nations qui sont en guerre ou en conflit, celles qui sont sous l’emprise de la peur à cause du terrorisme ou des totalitarismes de toutes sortes.

Lors du rassemblement de Belloc le 10 novembre 2013, Mgr. Juan Maria Uriarte, évêque émérite de Donosti, nous donnait les raisons de prier et d’agir pour la paix:

“ La prière est l'apport le plus spécifique que nous, chrétiens, pouvons faire à la paix et à la réconciliation. La prière nous situe entre l'optimisme arrogant et le pessimisme résigné. Nous ne voulons pas, dans la prière, tout remettre entre les mains de Dieu, pour nous croiser les bras. Par la prière, nous reconnaissons que nos actes ne suffisent pas. Par la prière, nous demandons à l'Esprit de Jésus l'énergie et la volonté de poursuivre l'action. Dans la prière, nous acceptons nos aspirations et nos limites. La prière nourrit notre espérance et accroît notre patience. La prière, la véritable prière, renforce notre action et la bonifie, elle enrichit notre inventivité. La prière est le souffle céleste de notre action réconciliatrice.”

Voilà des convictions et des encouragements qui justifient ce soir encore notre rassemblement

Merci donc aux membres du comité ATXIK BERRITUZ de nous donner l’occasion de les rejoindre dans leur souci d’accompagner, humblement mais surement aussi, le processus de paix commencé au Pays basque depuis que le 20 octobre 2011, ETA a décidé d’abandonner la lutte armée et d’entrer dans une phase nouvelle de réflexion et de dialogue. Après de longues et dramatiques années noires, ils ont décidé de renoncer à leurs actions armées pour se rendre disponibles à la négociation. Mais la réponse tarde de la part des états Français et Espagnols qui, hélas, restent encore perplexes et dubitatifs devant ces propositions qui se vérifient pourtant durables.

De notre côté, grâce à notre foi en Jésus, nous voulons bien croire que la paix est possible parce que Dieu notre Créateur et père ne nous a pas donné un coeur figé comme un rocher, ou froid comme un bloc de glace, mais un coeur fait pour aimer, se rencontrer et pardonner. Il y a en tout homme, y compris dans le pire, une possibilité de renouveau et de progrès car l’Esprit du Seigneur travaille en lui. Qui sommes-nous pour lui couper les ailes ou les attacher avec des menottes?

Gaur beraz, Atxik berrituz taldekoekin, Jaunaren Izpiritua lagun, galdeginen dugu gure Jainko Aitari, bakea gure herriarentzat, gure familientzat, penan eta doluan direnentzat bai eta ere preso direnentzat, eta mundu zabalean gerlan, edo beldurrean diren gizon eta emazte guzientzat, ahantzi gabe oraino bortizkeria eta mehatxua usatzen duten guzientzat. Gizadiak maite mina, herri hunek bake mina... izan gaitezen guziak bakegile: hori dugu kantatzen.

INTERVENTION D'ATXIK BERRITUZ PAR PEIO OSPITAL

La Conférence d'Aiete du 27 octobre 2011 et la décision historique de l'ETA de renoncer à la lutte armée ont inauguré une ère nouvelle au Pays Basque, engagé désormais dans un processus de paix.

Les derniers attentats de début Janvier à Paris, nous font prendre conscience que la paix, une paix fondée sur les droits de l'homme,  est une valeur fondamentale, valeur fragile à défendre par tous. Le défi de la paix nous concerne tous, que ce soit au Pays Basque ou ailleurs.

En Iparralde,  un groupe de chrétiens, sous le nom d' ATXIK BERRITUZ (tenir bon en se renouvellant), a organisé  plusieurs soirées de rencontre sur le thème de la paix et la réconciliation,  à Bayonne, à Belloc, à Cambo et ce soir ici même au doyenné Sud Côte Basque, en lien avec des chrétiens  et prêtres de la communauté locale.

Je vous explique en quelques minutes le bien fondé de la démarche d’ATXIK BERRITUZ.

Elle  s'inscrit dans la dynamique d'appropriation du processus de paix par la société civile. Nous considérons, en effet, que la communauté chrétienne, pour autant qu'elle participe de la société civile, a une contribution spécifique à apporter dans l'évolution de ce processus.

Notre action est totalement indépendante de tout enjeu ou stratégie politiques et elle s’interdit tout jugement moral sur les personnes ou les événements; elle vise à renouer le lien brisé, en vue d'abolir la haine instaurée par suite du conflit. C'est ça le sens de la "réconciliation".

Pour cela, il convient de considérer d'abord et avant tout les personnes, les individus, LA Personne; et ceci dans une approche que nous souhaitons la plus "équilibrée" et équitable possible auprès des différents protagonistes du conflit.

Précisons que nous entendons par "victime", au sens large, toute personne ayant subi ou subissant une violation des droits de la personne humaine.

Il s'agit donc, pour nous, d'accompagner toutes les victimes (qui le souhaitent bien sûr) dans leur processus de reconstruction personnelle.

La souffrance est au-delà de toute couleur politique, et aucune souffrance ne doit nous être étrangère. La communauté chrétienne est dans son rôle lorsqu'elle crée des lieux de parole, d'écoute et d'échanges, et qu'elle mobilise en son sein un auditoire à la fois  bienveillant et compatissant.

En même temps c'est à un changement d'attitude individuelle que nous sommes invités.

La bonne attitude c'est celle du Samaritain: il voit un blessé au bord de la route. Il ne se pose pas la question de savoir qui il est, d'où il vient, quelle est sa religion, pourquoi il est dans cet état etc... Non ! Il est blessé, l'urgence c'est de le soigner ! Il ne fait pas de détour comme le prêtre ou le lévite, il descend de sa monture et prend en charge le blessé.

C'est là la tâche qui nous revient aujourd'hui: descendre de notre monture politique, idéologique ou religieuse et nous pencher sur les blessés. Nous connaissons peut-être autour de nous des personnes, des familles "blessées". Il nous faut porter un regard nouveau sur ces personnes et leurs situations, un regard fait d'empathie et de miséricorde. Tout commence par là, par le changement d'attitude individuelle.

Posons-nous la question: n'avons-nous pas péché (ne péchons-nous pas) par insensibilité ou indifférence, ou n'avons-nous pas été (ne sommes-nous pas) seulement sensibles à la souffrance des uns en ignorant celle des autres ?
Cette attitude, au-delà du soutien apporté aux protagonistes directs, est aussi de nature à modifier les rapports entre nous: lever les "tabous" ou faire tomber les préjugés existants, apaiser les tensions établies, renouer des liens rompus...
 C'est donc à un changement de mentalité, à une "conversion", que nous sommes invités. Cette évolution dans les comportements ne pourra que favoriser l'instauration d'un nouveau vivre ensemble, qui est en définitive le défi majeur auquel nous devons répondre ici et maintenant, au nom de l'Evangile.
C'est cette parole que nous entendons porter dans les différentes paroisses du Pays Basque, comme ici ce soir à Saint Jean de Luz.


HOMÉLIE DE L'ABBÉ DOMINIQUE ERRECART


Jainkoa eta lagunak maitatzea: Horra Jesusen arabera, sinesdunen lege bakarra. Hori aipatzean, ez du Jesusek deus berri erraiten. Lehen danik, Israëlgo sinesdunen legea zen. Bainan argi berri bat ekartzen du Jesusek, lege gizonari errantzuna emanez.

Zinezko lagun hurkoa da bertzetaz arta hartzen duena, eta ez, haren ondoan pasatzean, hor ez baliz bezala bidea segitzen duena.

• Qui est mon prochain avait demandé le docteur de la loi à Jésus : La réponse est claire dans la parabole où Jésus a mis en scène un prêtre, un lévite et un samaritain. Les 2 premiers, ne s’arrêtent pas au nom de leur religion et de leur souci de pureté. Le sang du blessé les aurait souillés en les rendant indignes pour le service du temple. Leur souci premier c’est le temple…

L’homme sanguinolent et souffrant sur la route ne les intéresse pas. Ils sont plutôt préoccupés par eux-mêmes…

Le samaritain lui, un étranger pourtant, que les juifs évitaient et dédaignaient, ne se pose pas de question : pour lui, la priorité est évidente : c’est l’homme à terre qui a besoin de secours ! Tout le reste peut attendre. Peu importe qui est cet homme. Ce n’est pas l’heure des questions, des conditions ou des réserves. L’urgence est de soigner, de tout faire pour l’empêcher de mourir.

• Jakin gabe nor den, zer egin duen, zertako den zauritua edo nork kolpatu duen, Samaritanoak bere gain hartzen du laguntzea. Lurrean den hori, gizon bat da, bera bezala. Hori aski zaio haren laguntzeko eta salbatzeko.

• Ce samaritain, cet étranger nous donne une bonne leçon d’humanité et de charité. Au contraire du prêtre et du lévite qui, au nom de leurs principes ne se sont pas arrêtés devant la détresse et la souffrance du blessé, lui prend le temps de s’occuper de lui: il regarde, s’arrête, soigne, transporte et donne des consignes généreuses à l’aubergiste pour que le blessé s’en sorte.

A travers ce samaritain, Jésus nous donne la recette du savoir vivre chrétien:

- Regarder les réalités douloureuses en face, sans les ignorer ni les fuir: Prendre la situation au sérieux, sans autre questionnement. Voilà une 1ère étape selon Jésus.

- Se pencher sur les blessures pour les soigner, sans interrogatoire ni jugement: voilà une 2ème étape.

- Ne pas se tromper sur ce qui est prioritaire et urgent au nom de principes, de morale, de religion... ou de qu’en dira-t-on... Une 3ème étape

- Agir, se mouiller, se salir les mains, transporter, organiser les soins sans compter... nouvelle étape: autrement dit aller jusqu’au bout de la rencontre pour qu’elle devienne fraternelle. Voilà ce que Jésus veut nous dire dans cette parabole...

• Zonbat gizon eta emazte gure bideetan zauriturik, gure eskuen eta bihotzen goait... Hainbertze edo sobera direlakotz, behar bada, aise uzten ditugu beren alde, parabolako apezak eta lebitak egin zuten bezala... ez baitugu astirik, beldur baigira sobera urrun joan-araziko gaituela ekintza horrek... Sobera maite dugulakotz gure trankilitasuna, lasaitasuna... Bizkitartean, hori dauku Jesusek galdatzen.

Azken gauza bat oraino :

Orroit zireztea zer zen lege gizonaren galdea ? Nor da nere lagun hurkoa ?

Ohartu zireztea, zer dion galdatzen Jesusek parabola kondatu ondoan : Hiru horietarik zoin izan da lagun hurkoa ? Nor da… Eta Zoin izan da… guri ere galde bera dauku Jesusek : Noren lagun urkoa zira zinez agertzen? Bakotxak du orai errantzun eman behar…

• Une fois de plus, Jésus nous invite à convertir notre regard: nous regardons si souvent avec les lunettes de nos à priori, de nos idées toutes faites, de nos jugements préfabriqués, sans oser regarder vraiment la réalité en face, sans compassion, sans empathie ni miséricorde ni humanité...

Que d’indifférences, d’ignorance volontaire, de mises à l’écart, pour ne pas avoir à nous déranger, à nous remuer, à nous engager...

Que de blessés sur les bords de nos routes quotidiennes... Que de souffrances... Que d’appels auxquels nous restons sourds, insensibles... Sans doute trions-nous, sélectionnons-nous les moins dérangeants, ceux qui nous paraissent les plus convenables...

L’enjeu est vital, pourtant, au dire de Jésus... C’est la vie éternelle qui est en jeu!!!