2014(e)ko apirilaren 21(a), astelehena

Otoitzaldia Kanboko elizan 2014ko martxoaren 26ean - Temps de prière à l'église de Cambo le 26 mars 2014


OTOITZALDIA KANBOKO ELIZAN 2014. MARTXOAREN 26an

ATXIK BERRITUZ Kolektiboaren ekimena (edo iniziatiba), gizarte zibilak bake prozesuaz jabetzeko daraman dinamikan kokatzen da. Alabaina, gure ustea da kristau erkidegoak, gizarte zibilaren partalier denaz geroz, baduela berariazko ekarpena egiteko prozesu hau aintzinarazteko. 

Gure egitatea, erronka edo estrategia politiko guziei begira, mendekotasunik gabekoa da; eta debekatzen diogu gure buruari presunen edo gertakarien ebaluazio moralean sartzea. Aintzat hartzen ditugu ere bake prozesuaren alde egiten diren hainbat urrats politiko, diplomatiko eta beste. 

Azkenik, Iparraldeko lurraldeari mugatzen da, jakinik ez duela iparraldeko egoerak zerikusirik Hegoaldekoari konparatuz. 

Gure egikundearen helburua da hautsi lokarria ber-lotzea, gatazkaren ondorioz jarri hisia ezabatzeko asmoz. Hori du erran nahi "Adiskidetzea"k (beharbada hobe litaike "ber-lokarritzea" erraitea): ez da zentzuzkoa atzoko etsaiak gaur batzuk bertzeen besoetan eror daitezkeela pentsatzea. Hala ere, xedea da harremana ber-abiaraztea, hisia haizatzeko. 

Hortarako, lehenik eta oroz gainetik kondutan hartu beharrak dira presunak, gizabanakoak, Presuna Bera; eta hau hurbilketa ahalik eta "orekatu" eta bidezkoan gatazkaren protagonista desberdineri begira. Magalie Besse anderearen ahotik entzun ahal izan dugu, bigarren gaualdian: "bizi diren sufrimenduen alderako ezagupen ez-simetrikoa ainitzetan salatua da, mespretxu marka eta onartezinezko injustizia bezala hartua da." 

Sufrimendua edozoin kolore politikoren gainetik doa, eta etzaigu sufrimendu bihirik arrotz gelditu behar. Hauxe dio Joxe Arregi euskal teologoak: "Sufrimendu historia bakotxa, bakarra eta sakratua da; eta bakotxak, bakarra balitz bezala merezi du ezagupen eta arta." 

Sufrimendua entzun eta aditu, eta emeki-emeki protagonisten motibazioak entzun ere. Gure esperientzia laburrak erakasten dauku presunak elgarren presentzian jartzen diren heinetik zerbait gertatzen dela. "Hitzak baino haratago, behakoak ere badira" zioen bigarren gaualdian parte hartu zuen protagonista batek. 

Gure egitekoa da, beraz, elgar-hurbiltzearen eta elkar-hizketaren baldintzak sortzea harrera eta adikortasuna medio, berriz erranda ere hautemate moral ala politikoak bazterrera utzirik, argi izanik helburua dela presunen ber-eraiketa eta zaurituek presuna-duintasuna berreskuratzea. 

Jarrera egokia Samariarrarena da: zauritu bat ikusten du bide bazterrean. Ez da axolatzen nor den jakiteaz, nundik heldu den, zoin den haren erlijionea, zergatik aurkitzen den planta hortan... Ez ! Zauritua da, eta premiatsuena haren artatzea da ! Ez da bidetik baztertzen apeza edo lebitarra bezala, bainan zalditik jausten da eta zaurituaz kargu hartzen du. 

Hori da gaur guri dagokigun eginbidea: zaurituetaz axola hartzea. Ezagutzen ditugu beharbada gure inguruan presuna edo familia "zaurituak". Proposatzen duguna da familia haueri eta beraien egoerari buruz begirada berri bat ekartzea, enpatiaz eta urrikiz eginiko begirada. Dena hortarik hasten da, norberaren jarrera aldatzeatik. Eta gero, beharbada, zauritu horiekin ikus ginezake, elgarrekin, zer artaketa beharra duten, nahi balin badute bistan da. 

Galdera hau egin behar diogu gure buruari: ez ote gira soraioak edo axolagabeak agertu (edo agertzen), ez ote gira bakarrik batzuen sufrimenduaz axolatuak, besterena ahantziz ? 

Gure aldetik, garbi utzi nahi dugu zauriturik dauden presuna guzien entzuteko prest gaudela, berdin haien lekukotasunak biltzeko, heieri sustengu eta sosegu ekartzeko. 

Jarrera hunek, protagonista zuzenentzat lagungarri izaiteaz gain, gure arteko harremanak ere alda ditzazke: aintzin-iritziak aurtiki, tentsioak jabaldu, hautsi lokarriak ber-lotu... Pentsaera aldatzera, bihotz-berritzera deituak gira. Jarrera aldaketa hau are probetxugarriago izan ditaike bizikidetza berri baten bideratzeko, hau baita, azkenean, orai eta hemen altxatu beharreko erronka nagusia. 

Bururatzeko, eta begiramen hau "euskal problematika" osoari hedatuz, hausnarketa-gai gisa eskaintzen dautzuegu gure egiten dugun Joxe Arregi-ren testo hau: 

"...etzaigu arrotz gelditu behar presoen eta hauen familien oinazea, indarrean dagon legezkotasunaren gainetik, edota kondenazioaren zuzentasunaz edo zuzentasun-ezaz izan dezakegun iritziaren gainetik. Ordu da zibilizazioaren bidean urrats bat gehiago egiteko. Ez naiz bakarrik ari bakea eta bizikidetza bermatzeko presondegi-politikan desiragarriak eta beharrezkoak diren aldaketetaz. Urrunago noa: kaltegilea ikusteko eta presondegia asmatzeko moldeaz ari naiz. Biktimak egin dituzten beste taldeeri dagokionez (orden-indarrak, sasi-poliziak, eskuin muturrekoak), ez du bihi batek kiderik preso, eta ez dugu hauen presondegiratzea eskatu behar: ez du kaltegilearen gaztiguak biktimaren zauria sendatzen, bainan bai ezagupen eta erreparazio sozialak (eta ekonomikoak, beharrez). Aski da ! Haiza dezagun gure baitarik mendeku gosea. Ordu da justizia gaztigatzailetik justizia berriztatzailera pasa gaiten. Presondegia ez dadin gehiago izan gaztigu-toki. Euskal preso batek, ala edozoin presok, nehori gehiago kalterik ez diola egingo segurtamena izanez geroz, presondegitik atera behar du. Español Konstituzioak hori eskatzen du, Zuzenbide filosofiak erakasten du, gizatasunak hortara behartzen du. 

Ez da umiliagarri, presoen partetik, egin kaltea ezagutzea, ez eta ere beren baitarik barkamendu galdegitea. Hau desiratzekoa da, bainan ez ditaike neholaz ere bortxaz edo beharturik ardiets. Biktimen duintasuna ez du presoen libratzeak zikintzen, indarkeriari uko egin diotenetik. Barkamen eskaerak kaltegilea ohoratzen du. Hunen aldeko eskuzabaltasunak biktima goratzen du. Ez ditezela presoak beraien iraganaren preso bihurtu. Ez ditezela biktimak beraien oinazearen preso bihurtu. 

Bihoztun agertzeko ordua da, zauriak hobeki sendatzeko. Bestela, biktimak dira galtzaile, giza eskubideak dira galtzaile, eta bakea ere bai. Aski da jendeak batzuk besteen ganik bereiztea: onak eta gaixtoak, irabazleak eta galtzaileak, gureak eta zuenak. 

Gutarik bakotxa, Samariar onaren idurira, jauts dadila bere zalditik, edota berdin bere proiektu politikotik, guziz zilegia izanik ere. Premiatsuena premiatsu da, hau da zaurituari hurbiltzea, bazterretik iragan gabe, apeza edo lebitarra bezala. Gure begiak enpatiaz bete ditezela eta gure bihotzak urrikiz. 

Ez gira bakean bizitzen ahalko batzuk bertzeak gabe. Guhauren zauriak ez dira sendatzen ahalko, besterenak sendatuak izanen ez diren arte." 


TEMPS DE PRIÈRE À L'ÉGLISE DE CAMBO 26 mars 2014


La démarche d’ATXIK BERRITUZ s'inscrit dans la dynamique d'appropriation du processus de paix par la société civile. Nous considérons, en effet, que la communauté chrétienne, pour autant qu'elle participe de la société civile, a une contribution spécifique à apporter dans l'évolution de ce processus. 

Notre action est totalement indépendante de tout enjeu ou stratégie politiques et elle s’interdit tout jugement moral sur les personnes ou les événements. Nous disons bien sûr l’importance de bien d’autres démarches que la nôtre, démarches politiques, diplomatiques ou autres en faveur du processus de paix. 

Enfin, son champ d'action se limite au territoire d'Iparralde, dont la situation n'a rien de comparable à celle d'Hegoalde. 

Notre action vise à renouer le lien brisé en vue d'abolir la haine instaurée par suite du conflit. C'est ça le sens de la "réconciliation": il serait absurde d’imaginer que les ennemis d'hier puissent tomber aujourd'hui dans les bras les uns des autres. Ce dont il s'agit c'est de travailler à renouer la relation pour évacuer la haine. 

Pour cela, il convient de considérer d'abord et avant tout les personnes, les individus, La Personne; et ceci dans une approche que nous souhaitons la plus "équilibrée" et équitable possible auprès des différents protagonistes du conflit. Magalie Besse le rappelait dans son exposé lors de la deuxième soirée: "la dissymétrie de la reconnaissance des souffrances vécues est ainsi fréquemment dénoncée et perçue comme une marque de mépris et une injustice intolérables." 

La souffrance est au delà de toute couleur politique, et aucune souffrance ne doit nous être étrangère. "Chaque histoire de souffrance est unique et sacrée, et chacune mérite reconnaissance et attention comme si elle était unique", écrivait récemment le théologien basque Joxe Arregi. 

Ecouter et entendre la souffrance, et peu à peu les motivations des protagonistes. Notre courte expérience nous enseigne que dès l'instant où on met les personnes en présence il se passe quelque chose. "Au delà des mots, il y a aussi les regards" disait l'un des intervenants à la deuxième soirée. 

Notre rôle est donc de créer, par l'accueil et l'écoute, les conditions du rapprochement et du dialogue, encore une fois abstraction faite de toute appréciation morale ou politique, en ne perdant pas de vue que l'enjeu est la reconstruction des personnes et leur réhabilitation dans leur dignité de personne. 

La bonne attitude c'est celle du Samaritain: il voit un blessé au bord de la route. Il ne se pose pas la question de savoir qui il est, d'où il vient, quelle est sa religion, pourquoi il est dans cet état etc... Non ! Il est blessé, l'urgence c'est de le soigner ! Il ne fait pas de détour comme le prêtre ou le lévite, il descend de sa monture et prend en charge le blessé. 

C'est là la tâche qui nous revient aujourd'hui: nous pencher sur les blessés. Nous connaissons peut-être autour de nous des personnes, des familles "blessées". Ce que nous proposons c'est d'abord de porter un regard nouveau sur ces personnes et leurs situations, un regard fait d'empathie et de miséricorde. Tout commence par là, par le changement d'attitude individuelle. Et ensuite, peut-être, de voir ensemble avec ces blessés quels soins peuvent être envisagés, si bien sûr ils le souhaitent. 

Posons-nous la question: n'avons-nous pas péché (ne péchons-nous pas) par insensibilité ou indifférence, ou n'avons-nous pas été (ne sommes-nous pas) seulement sensibles à la souffrance des uns en ignorant celle des autres ? 

Pour notre part, nous voulons clairement signifier notre disponibilité pour écouter toutes personnes blessées, recueillir leurs témoignages, leur apporter apaisement et réconfort. 

Cette attitude, au-delà du soutien apporté aux protagonistes directs, est aussi de nature à modifier les rapports entre nous: faire tomber les préjugés existants, apaiser les tensions établies, renouer des liens rompus... C'est donc à un changement de mentalité, à une "conversion", que nous sommes invités. Cette évolution dans les comportements ne pourra que favoriser l'instauration d'un nouveau vivre-ensemble, qui est en définitive le défi majeur auquel nous devons répondre ici et maintenant. 

En conclusion, et en élargissant cette acception à l'ensemble de ce que l'on appelle "la problématique basque", nous livrons à votre réflexion ce texte récent de Joxe Arregi, que nous faisons nôtre: 

"...ne doit pas nous être étrangère la douleur des prisonniers et de leurs familles, au-delà de la légalité en vigueur, au-delà même de notre jugement sur la justice ou l’injustice de la condamnation. Il est temps de franchir un pas dans la civilisation. Je ne parle pas seulement de certains changements dans la politique pénitentiaire, souhaitables et même indispensables pour garantir la paix et le vivre-ensemble. Je vais plus loin : je me réfère à la façon de considérer le malfaiteur et de concevoir la prison. Quant aux autres groupes ayant provoqué des victimes (les forces de l’ordre, les para-policiers, l’extrême droite), aucun parmi eux n’a de membres emprisonnés, et nous ne devons pas demander qu’ils le soient : ce n’est pas le châtiment du responsable qui guérit la blessure de la victime, mais la reconnaissance et la réparation sociale (et économique, si nécessaire). Cela suffit. Extirpons de nous le désir de vengeance. Il est temps de passer de la justice punitive à la justice restauratrice. Que la prison ne soit plus le lieu de la punition. S’il existe des garanties qu’un prisonnier d’ETA ou n’importe quel détenu n’attentera plus contre personne, il doit sortir de prison. La Constitution espagnole l’exige, la philosophie du Droit l’apprend, l’humanité l’impose. 

Il n’est pas humiliant pour les incarcérés de reconnaître le mal infligé ni, même, la demande de pardon, volontaire et non imposée, non exigible, mais souhaitable. La dignité des victimes n’est pas bafouée par la libération des incarcérés, une fois qu’ils ont renoncé à la violence. La demande de pardon honore l’auteur du mal. La générosité envers celui-ci grandit la victime. Que les emprisonnés ne deviennent pas prisonniers de leur passé. Que les victimes ne se transforment pas en prisonnières de leur douleur. 

Il est temps d’être généreux, pour mieux réparer tous les maux. Dans le cas contraire, les victimes sont perdantes, les droits humains sont perdants, ainsi que la paix. Arrêtons de diviser les gens entre les bons et les méchants, entre les vainqueurs et les vaincus, entre les nôtres et les vôtres. Que chacun d’entre nous, comme le bon Samaritain de l’évangile, descende de sa monture, de son idéologie et même de son projet politique, si légitime soit-il. Ce qui est premier est premier. Que nous nous approchions du blessé, sans faire un détour comme le prêtre et le lévite. Que nos yeux s’emplissent d’empathie et notre cœur de miséricorde. 

Nous ne pourrons pas vivre en paix les uns sans les autres. Nos blessures ne guériront pas tant que ne seront pas guéries celles des autres.“ 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina