2017(e)ko maiatzaren 26(a), ostirala

Bake beila Donibane Garazin 2017. maiatzaren 19an - Veillée pour la paix le 19 mai 2017 à Saint-Jean-Pied-de-Port
“Dohatsu bakegileak, Jainkoak seme-alabatzat hartuko baititu”.

Garaziko San Frantses Xabierekoa eta Iratiko Salbatore parropiek gogo onez hartu zuten ATXIK BERRITUZ bakearen aldeko Kolektiboak luzatu gomita, eta gisa hortan antolatua izan da gogoeta eta otoitz gaualdi bat bakearen alde Euskal Herrian eta mundu osoan.

Kolektiboaren ordezkariek hauxe adierazi dute: "Hau da, armagabetzearen eguna eta gero, antolatzen dugun lehen gaualdia. Gure Herriaren historiaren orrialde mingarri bat itzulia izan da joanden apirilaren 8an. Gutarik ainitz, apez berdin laiko, han ginauden, Jesusen Elizaren lekuko, beste milaka bakegile eta beilarien artean. Armagabetzea ezinbesteko urratsa zen bake eta ber-lokarritzearen bidean. Bizkitartean, helmugatik urrun gaude oraino ! Hainbat urrats eman beharrak ditugu oraino, mingarriak ere, bainan aldi berean askatzaileak eta salbatzaileak ! Bizia galdu dutenen familiak – izanik ETAren biktima, edota GAL eta segurtasun indarren biktima – 340 presoak eta hauen familiak, erbesteratuak, oihuka daude justizi eta ezagutza gosez. Hauek guziak ditugu gogoan gaur hemen gisa berezi batez. »

80 bat presuna bildu dira Donibane Garaziko elizan 2017ko maiatzaren 21ean bakearen alde otoitz egiteko eta lekukotasunak entzuteko : Emile Martin Bagoaz Batasunaren ordezkariarena, Yvonne Florès preso baten amarena, Stéphane Etchegaray 2016ko abendoaren 16an Luhuson zegoen « bake artisaua »rena.

Beñat Amestoy tokiko apez kargudunkideak egin du ongietorria partehartzaile guzieri eta berak du ere egin homilia Jondoni Matiuren Zoriontasunen ebanjelioa (5, 1-13) gora-irakurri ondoan.

Parrokiako abesbatzak, Jean Larrieu-ren gidaritzapean eta Maritxu Sahores organolariaren laguntzarekin, gaualdiko kantuak edertu ditu.

Eta molde egokian bururatu da gaualdia bakezko eta haurridetasunezko hurrupaldi goxo batekin.


« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».

Les paroisses Saint François-Xavier en Garazi – Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint Sauveur d'Iraty – Saint-Jean-le-Vieux ont répondu favorablement au collectif de Chrétiens pour la paix en Pays Basque, Atxik Berrituz d'organiser une soirée de prière en faveur de la paix au Pays Basque et dans le monde.

Comme l’a rappelé un des membres d’Atxik Berrituz, « c'était la première soirée que nous organisions après le désarmement de l'ETA. Une page douloureuse de l'histoire de notre Pays a été tournée en cette journée du 8 avril où nombre d'entre nous, prêtres et laïcs, témoins de l'Eglise de Jésus, étions présents au milieu de milliers de pélerins et artisans de la paix. Le désarmement représentait certes une étape majeure sur le chemin de la paix et de la réconciliation.  Pour autant, nous sommes loin d'être au bout du chemin ! D'autres étapes se présentent devant nous, encore douloureuses, mais aussi en même temps libératrices et salvatrices: les familles des victimes défuntes – les victimes de l'ETA, et les victimes du GAL et des forces de sécurité – les 340 prisonniers basques et leurs familles, les éxilés, crient justice et reconnaissance. C'est à eux tous que nous pensons particulièrement ce soir !

Environ 80 personnes étaient présentes en l'église de Garazi le 21 mai 2017 pour prier pour la paix et écouter les témoignages d'Emilie Martin de Bagoaz ; d’Yvonne Florès, maman d’un prisonnier et de Stéphane Etchegaray, un des « artisans de la paix » présent le 16 décembre 2016 à Louhossoa.

C’est l'abbé Benat Amestoy, un des prêtres de la paroisse qui a accueilli les participants et prononcé l’homélie après la proclamation des Béatitudes dans  l’évangile selon saint Matthieu 5, 1-13.

La chorale paroissiale de Garazi dirigée par Jean Larrieu a rehaussé les chants de cette veillée accompagnée à l’orgue par Maritxu Sahores.

Le verre de la paix et de l’amitié a naturellement conclu cette soirée.


Jesu Kristoren Berri Ona Jondoni Matiuren liburutik 5, 1-13

Jendaldea ikustean, Jesus mendirat igan zen.
Jarri zelarik, dizipuluak hurbildu zitzaizkion.

Orduan, irakasten hasi zitzaioten :

Dohatsu bihotzez behartsu  direnak,
heiena baita zeruetako erresuma.

Dohatsu atsegabean direnak,
Jainkoak kontsolatuko baititu.

Dohatsu eztiak,
Jainkoak hitzeman lurraren jabe izanen baitira.

Dohatsu Jainkoaren nahia egin gose eta egarri direnak,
Jainkoak asea emanen baitiote.

Dohatsu urrikalkorrak,
Jainkoa urrikalduko baitzaiote.

Dohatsu bihotz-garbiak,
Jainkoa ikusiko baitute.

Dohatsu bakegileak,
Jainkoak seme-alabatzat hartuko baititu.

Dohatsu Jainkoaren nahia egiteagatik
gaizki erabiliak, Jainkoa errege baitute.

Dohatsu zuek, laidostatzen eta gaizki erabiltzen zaituztetenean,
zernahi gaixtakeria gezurrez erranen dutenean zuetaz, neregatik.

Bozkaria eta loria zaitezte, handia baita zuen saria zeruetan;
alabainan, zuen aitzineko profetak hola erabili zituzten.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 1-13.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »


ATXIK BERRITUZ gaualdia – DONIBANE GARAZI - 2017-05-19

"ATXIK BERRITUZ" kristau Kolektiboa sortu zen 2012ko azaroan, Aiete-ko Nazioarteko Konferentziaren urteburukari, Konferentziak eta ETA erakundeak hartu erabaki historikoak bakeari zabaldu bideari jarraipena emaiteko gogoarekin.
ATXIK BERRITUZ Kolektiboaren ekimena (edo iniziatiba), gizarte zibilak bake prozesuaz jabetzeko daraman dinamikan kokatzen da. Alabaina, gure ustea da kristau komunitateak, gizarte zibilaren partalier denaz geroz, baduela berariazko ekarpena egiteko prozesu hau aintzinarazteko.
Gure egitatea, erronka edo estrategia politiko guziei begira, mendekotasunik gabekoa da, eta debekatzen diogu gure buruari presunen edo gertakarien ebaluazio moralean sartzea.
Gure egikundearen helburua da hautsi lokarria ber-lotzea, gatazka aldian eta hunen ondorioz jarri hisia ezabatzeko asmoz. Hori du erran nahi "Adiskidetzea"k. Xedea da harremana, edo lokarria, ber-abiaraztea, hisia haizatzeko. Nelson Mandela-k zioen: "Baketzeak (adiskidetzeak), legezko mugak baino haratagoko prozesu izpiritual bat eskatzen du. Jendeen bihotzetan eta gogoetan gauzatu behar da."
Hortarako baitezpadakoa da lehen lehenik gure begirada aldatzea bai presuneri begira, bai iraganari begira: gure hizkera berezian, hori deitzen dugu "bihotz-berritzea". Lehenik eta oroz gainetik kondutan hartu beharrak dira presunak, gizabanakoak, Presuna Bera; eta hau hurbilketa ahalik eta "orekatua" eta zuzena, gatazkaren protagonista desberdineri dagokionez.
Bakea ez da xoilik gerlaeza. Bakearen eremua ainitzez zabalagoa da, indarkeriaren eremua gerlarena baino ainitzez zabalagoa delako. « Bakea ez da hitz hutsa, jarrera bat baizik » dio bolikostar erran zahar batek. Ez da aski bake-gizon-emazte girela goraki aitortzea. Bakea, eguneroko bizian obratu beharreko gauza da. Bakea aktibotasuna da, ez pasibotasuna. Eguneroko elkarrekintza guzietan pratikatzen den engaiamendua da. Gure eguneroko urratsetan deituak gira bakearen aldeko gure barne-jaidura lantzera, Frantses Aita Sainduak Jubileu urtean agertu Urrikalmenduaren izpirituak bultzaturik.
Bide hortarik eta izpiritu hortan antolatu ditugu hamar bat ekitaldi Ipar Euskal Herrian gaindi Elizaren azpi-egiturak erabiliz, bereziki parropiak. Gaur Garaziko San Frantses Xabierekoaren parropian gaude.
Hau da, armagabetzearen eguna eta gero, antolatzen dugun lehen gaualdia. Gure Herriaren historiaren orrialde mingarri bat itzulia izan da joanden apirilaren 8an. Gutarik ainitz, apez berdin laiko, han ginauden, Jesusen Elizaren lekuko, beste milaka bakegile eta beilarien artean. Armagabetzea ezinbesteko urratsa zen bake eta ber-lokarritzearen bidean.
Bizkitartean, helmugatik urrun gaude oraino ! Hainbat urrats eman beharrak ditugu oraino, mingarriak ere, bainan aldi berean askatzaileak eta salbatzaileak ! Bizia galdu dutenen familiak – izanik ETAren biktima, edota GAL eta segurtasun indarren biktima – 340 presoak eta hauen familiak, erbesteratuak, oihuka daude justizi eta ezagutza gosez. Hauek guziak ditugu gogoan gaur hemen gisa berezi batez.
Eta Jean-Pierre Massias-en hitz hauekin bururatzen dut sar-hitz hau : « Armagabetzeak ez du euskal problematikak sortu gai guzien konplexutasuna desargertarazten. Erronka nagusienetarik hau da: nola ber-eraiki bizikidetza molde bat ? Memorien gatazka bat sortuko da, aitorpenen lehia bat. Egia, justizia transizionala, hainbat taburen harroaldia izango dira Euskal gizartearen ber-adiskidetzearen bidean ezinbesteko urratsak. Mingarria izango da alderdi guzientzat. Hortara prestatu behar dugu. »
Prest egon behar dugu erronka berri huni buru egiteko !

SOIREE "ATXIK BERRITUZ" – SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - 19-05-2017

Le Collectif de chrétiens en Pays Basque « ATXIK BERRITUZ » [Tenir en (se) renouvelant] a été créé en novembre 2012, à la faveur de l'anniversaire de la Conférence Internationale d'Aiete, avec la volonté de s'engager dans le chemin de la paix ouvert par la Conférence et la décision historique de l'ETA d'abandonner la lutte armée.
La démarche d’ATXIK BERRITUZ s'inscrit dans la dynamique d'appropriation du processus de paix par la société civile. Nous considérons, en effet, que la communauté chrétienne, pour autant qu'elle participe de la société civile, a une contribution spécifique à apporter dans l'évolution de ce processus.
Notre action est totalement indépendante de tout enjeu ou stratégie politiques et elle s’interdit tout jugement moral sur les personnes ou les événements. Elle vise à renouer le lien brisé en vue d'abolir la haine instaurée pendant le conflit et par les conséquences du conflit. C'est ça le sens de la "réconciliation". Ce dont il s'agit c'est de travailler à renouer la relation pour évacuer la haine. Nelson Mandela disait: "La réconciliation est un processus spirituel qui requiert plus qu'un cadre légal. Elle doit se réaliser dans les coeurs et les esprits des gens".
Pour cela, il convient donc avant tout de changer notre regard à la fois sur les personnes et sur le passé: c'est ce que nous appelons dans notre langage la conversion. Considérer d'abord et avant tout les personnes, les individus, La Personne; et ceci dans une approche que nous souhaitons la plus "équilibrée" et équitable possible auprès des différents protagonistes du conflit.
La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Le champ de la paix est beaucoup plus vaste, car le champ de la violence est beaucoup plus vaste que celui de la guerre. "La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement", dit un proverbe ivoirien. Il ne suffit pas de clamer haut et fort qu'on est un homme et une femme de paix. Il faut le traduire sur le terrain au quotidien. La paix est active, et non passive. C'est un engagement qu'il nous est donné de pratiquer dans tous nos inter-échanges quotidiens. C'est chaque jour de notre vie qu'il nous revient de travailler sur notre disposition intérieure au regard de la Paix, à la lumière de l'esprit de Miséricorde tel que défini par le pape François.
C'est dans cet esprit que le Collectif a organisé une dizaine de rencontres à travers le Pays Basque en s'appuyant sur les infrastructures de l'Eglise, notamment les paroisses. C'est ce soir le tour de Saint François Xavier en Garazi.
C'est la première soirée que nous organisons après le désarmement de l'ETA. Une page douloureuse de l'histoire de notre Pays a été tournée en cette journée du 8 avril où nombre d'entre nous, prêtres et laïcs, témoins de l'Eglise de Jésus, étions présents au milieu de milliers de pélerins et artisans de la paix. Le désarmement représentait certes une étape majeure sur le chemin de la paix et de la réconciliation.
Pour autant, nous sommes loin d'être au bout du chemin ! D'autres étapes se présentent devant nous, encore douloureuses, mais aussi en même temps libératrices et salvatrices: les familles des victimes défuntes – les victimes de l'ETA, et les victimes du GAL et des forces de sécurité – les 340 prisonniers basques et leurs familles, les éxilés, crient justice et reconnaissance. C'est à eux tous que nous pensons particulièrement ce soir !
Et je termine par ces mots de Jean-Pierre Massias qui nous renvoient à notre responsabilité aujourd'hui: "Ce désarmement ne fait pas disparaître la complexité des thèmes soulevés par la question basque. Notamment, comment rétablir une forme de vivre ensemble ? Il va y avoir un conflit des mémoires, une concurrence des récits. La grande question de la réconciliation dans la sociéte basque passe par la vérité, par la justice transitionnelle, la remise en cause d'un certain nombre de tabous. Cela sera douloureux pour tous les camps. Il faut s'y préparer."
Nous ne devons pas manquer d'être présents à ces rendez-vous !

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina